• دسته‌بندی نشده
  • 0

مطالعۀ جامعه‌شناختی – روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ جامعه‌شناختی – روان‌شناختی رابطۀ‌ بین فرهنگ ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی در میان دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی (1394- 1393) انجام‌شده است. روش مطالعه، پیمایشی، جامعۀ‌ آماری آن کلیۀ دبیران زن مقطع متوسطۀشهر تبریز، حجم نمونه‌ 373 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بوده است. یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که در بین ابعاد ده‌گانۀ فرهنگ‌سازمانی بُعد کنترل، بالاترین میانگین و سیستم پاداش و تشویق، پایین‌ترین میانگین و در بین ابعاد پنج‌گانۀ بیگانگی اجتماعی ابعاد احساس بی‌قدرتی و احساس بی‌معنایی، بالاترین میانگین و احساس بی‌هنجاری، پایین‌ترین نمره را به خود اختصاص داده است. نتایج آزمون همبستگی، نشان از معنادار و معکوس‌بودن رابطۀ بین فرهنگ‌سازمانی با بیگانگی اجتماعی (0/21-) دارد. نتایج تجزیه ‌و تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از آن بوده است که مؤلفۀ حمایت مدیریّت و هویت‌سازمانی با مقدار بتای به ترتیب (0/48-) و (0/29 -) بیشترین تأثیر را بر بیگانگی اجتماعی داشته است. هم‌چنین، نتایج تحلیل مسیر حاکی از تأثیر مستقیم فرهنگ‌سازمانی با مقدار بتای 0/34 – بر بیگانگی اجتماعی بوده است. معادلۀ پیش‌بینی میزان بیگانگی اجتماعی نیز توانسته است 70/9درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها: بیگانگی اجتماعی؛ تبریز؛ زن؛ فرهنگ‌سازمانی

نویسندگان:

پروانه دانش: دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب

 پویا طوافی: کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی – دوره 4، شماره 4، پیاپی 16، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *