مطالعه جامعه‌شناختی رابطه بین فناوری‌های نوین ارتباطی و ارتباطات خانوادگی

چکیده

در این پژوهش، رابطه بین میزان استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی (اینترنت، ماهواره، تلفن همراه) و ارتباطات خانوادگی در شهر شیراز، با استفاده از چارچوب نظری کاشت و ساخت‌یابی گیدنز بررسی شده است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی و مقایسه‌ای است که به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته، با نمونه‌ای از 384 خانوار شیرازی و از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شده است. یافته‌ها بر مبنای ضریب همبستگی پیرسون (r) نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی با ارتباطات خانوادگی و ابعاد آن، به جز توزیع قدرت، رابطه منفی و معنا‌دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که در مجموع، میزان استفاده از تلفن همراه و ماهواره 17درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کند. در آزمون تحلیل مسیر مشخص شد که میزان استفاده از ماهواره، هم به ‌طور مستقیم و هم از طریق هویت اجتماعی با ارتباطات خانوادگی رابطه دارد؛ اما دو بعد استفاده از اینترنت و تلفن همراه تنها از طریق هویت اجتماعی و به‌ طور غیر‌مستقیم با ارتباطات خانوادگی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها: ارتباطات خانوادگی؛ هویت اجتماعی؛ فناوری‌های نوین ارتباطی؛ اینترنت؛ ماهواره؛ تلفن همراه

نویسندگان:

سید‌محمد ‌صادق مهدوی: دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

اسد خالدی: دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 باقر ساروخانی: دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران

فصلنامه پژوهش های ارتباطی – دوره 23، شماره 87، پاییز 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل  کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *