مطالعة تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان

چکیده

توانایی برای فهم و تحلیل تجربه‌های هیجانی به توانایی فهم خویشتن در ارتباط بهتر خود با محیط منجر می‌شود که تنظیم کارآمد هیجان و تقویت خوب‌‌بودن را پرورش می‌دهد. عملکرد شغلی تحت تأثیر تو نایی کارمند در به‌کارگیری هیجان‌ها در تسهیل عملکرد است و کارمندان می‌توانند هیجان‌های مثبت و منفی را به‌عنوان مزیتی برای بهبود عملکرد خود به‌کار گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی کارکنان شبکة ورزش بر عملکرد آن‌ها و ابعاد آن است. از این رو، به نظر می‌رسد این تفاوت‌ها تأثیر معناداری بر سبک زندگی مانند سلامت جسم و روان، عملکرد، شغلی و روابط اجتماعی داشته باشد. تحقیق حاضر کاربردی و به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفته است. ابزار پژوهش پرسشنامه است. نمونة 140 نفری از کارکنان شبکة ورزش سیما به روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج حاکی از آن است که هوش هیجانی و ابعاد چهارگانة آن بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار می‌گذاردو هرگونه افزایشی در خودآگاهی، مدیریت روابط، آگاهی اجتماعی و خودکنترلی افراد عملکرد کارکنان را افزایش می‌دهد. در نتیجه، هوش هیجانی عاملی سازمان‌دهنده است که موجب بهبود عملکرد گروه می‌شود.

کلیدواژه ها: آگاهی اجتماعی و خودکنترلی؛ خودآگاهی؛ عملکرد؛ مدیریت روابط؛ هوش هیجانی

نویسندگان:

سید مهدی شریفی: استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

محمد حسین ظریفیان یگانه: دکتری مدیریت رسانه، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 علی محمد صابری: کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی – دوره 15، شماره 2، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *