• دسته‌بندی نشده
  • 0

قم| هنرستان‌های استان قم‌ اعتبار میلیادری برای خرید تجهیزات گرفتند

به گزارش چاپارک , جامع ترین خبرخوان فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، اغلب والدین از همان سال‌های اولیه تحصیل فرزندان خود تا دوره‌های بعدی به‌ویژه دبیرستان‌ هدف و توان خود را برای تحصیل آن‌ها  در دانشگاه‌ها صرف می‌کنند و گاهی نسبت به استعدادهای فرزندشان در زمینهٔ کسب مهارت‌های لازم و شکوفایی آن استعدادها بی‌توجه هستند، این در حالی است که بعد از سال‌ها گذراندن مشقت تحصیل در دانشگاه‌ها و کسب مدارک دانشگاهی، تضمین و اعتبار شغلی در زمینهٔ رشته مربوط به خود را ندارند.

با عنایت به این مسئله که گرایش به تحصیل در رشته‌های نظری و درنهایت ورود به دانشگاه‌ها نسبت به تحصیل در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش بیشتر به چشم می‌خورد و به یک دغدغه مهم برای والدین تبدیل‌شده است، اما  شاهد سیاست‌های جدید آموزشی در سوق دادن دانش آموزان در مسیر هنرستان‌ها و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش هستیم.

حال با توجه به نوع نگرش و اهمیت دانش آموزان و والدین به رشته‌های نظری و این سؤال که آیا پس از تحصیل دانش آموزان در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای تضمین آینده شغلی برای آن‌ها وجود دارد؟ و برای آشنایی باسیاست‌های جدید آموزش ‌و پرورش درزمینهٔ ارتقاء جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با رئیس اداره آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش‌وپرورش استان قم به گفت‌وگو پرداختیم.

تسنیم: سیاست‌های کلی آموزش‌وپرورش در افزایش جایگاه و اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در سال جاری چیست؟

باتوجهبهوضعیتاشتغالکشوروآماربالایبیکاریفارغ‌التحصیلاندارای مدرکدانشگاهیکارشناسیوبالاتردررشته‌هاینظریکهباعثایجادبخشقابل‌توجهیازآسیب‌هایاجتماعیشده است و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری براهمیتوتوسعهرشته‌هایهنرستانی و آنچه دراسنادبالادستیمانندسندتحولبنیادینآموزش‌وپرورش،سیاست‌هایکلینظامابلاغیازطرفمقام معظمرهبری،برنامهتوسعهششموبرنامهچشم‌انداز 20 سالهنظامجمهوریاسلامی تا سال 1404، امسالاعتبار 528 میلیاردتومانبرایتجهیزهنرستان‌هاتخصیص‌یافتهاست که متناسبباآمارهنرجویان دراستان‌هاتقسیم‌شدهو هزینه‌ای بالغ‌بر یک میلیارد 480 میلیون تومان اعتبار به هنرستان‌های استان قم تعلق‌گرفته است.

تسنیم: چه تعداد هنرستان‌ها و دانش آموزان در حال تحصیل در استان داریم؟

در حال حاضر تعداد هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای اعم از دولتی و غیردولتی و وابسته 30 هنرستان بوده که حدود 5 هزار هنرجو در پایه‌های دهم و یازدهم مشغول تحصیل هستند، همچنین تعداد هنرستان‌های کاردانش نیز 39 هنرستان با حدود 5 هزار هنرجو به‌صورت دولتی و ضمیمه در حال تحصیل بوده  که با توجه به این  تعداد دانش‌آموز در حال تحصیل سهم هنرستان‌های استان 35.2 درصد ثبت‌شده که بر اساس اسناد بالادستی و تأکیدات مسئولاننظاممقدسجمهوریاسلامیبایددربرنامهششمتوسعهسهماینآموزش‌ها به 50 درصدبرسد.

تسنیم: عدم توجه به گرایش‌های فنی و حرفه‌ای در مقاطع تحصیلی متوسطه چه آسیب‌های اجتماعی در بین دانش آموزان داشته است؟

با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که در تفاوت‌های بین آموزش‌های نظری و مهارتی بر روی دانش آموزان انجام‌شده و همچنین بزرگ‌نماییکنکور درورودبهدانشگاهشاهد ایجاد رقابتکاذببیندانشآموزاننظریهستیم به‌طوری‌که دانشآموزانبههرقیمتیحاضربهحذفرقیبخودمی‌شوند و متأسفانه این نوع رقابت غیرسالم به دوره‌های دیگر مانند ابتدایی نیز کشیده شده است و همچنین گرایش و تمایل به کارهای فردی، عدم توانایی و فرار از کارگروهی، گوشه‌نشینی و محبوس شدن دانش آموزان در خانه، گرفتن زندگی عادی از دانش آموزان، بی‌حوصلگی، عجول بودن، روابط اجتماعی ضعیف، استرس، اضطراب و افسردگی و بعضی رفتارهای ناهنجار جوانان بهشرایطومحدودیت‌هاییکهبهبهانهکنکوروآزمون‌هایمختلفبهدانشآموزان تحمیل می‌شود، رفتار جوانان را تحت تأثیر قرار داده است.

تسنیم: آیا این رفتارها در دانش آموزان دوره‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی دیده نمی‌شود؟

طبق مشاهدات معلمان و مربیان هنرجویان هنرستان‌ها افرادی شاداب و پرنشاطی هستند، چراکه در محیط‌های کارگاهی به‌صورت گروهی آموزش می‌بینند و به‌راحتی می‌توانند باهم سن و سالان خود ارتباط برقرار کنند، در این آموزشگاه‌ها هنرجویانمتناسببارشتهتحصیلیخودیکیاچندمهارتفنیوحرفهرایاد می‌گیرند و چون ‌به‌راحتی پس از اتمام پایه دوازدهم می‌توانند ادامه تحصیل داده یا جذب بازار کار شوند و البته به گفته اغلب هنرجویان هم‌زمانباتحصیل،مرتبطبارشتهتحصیلیخود مشغول به کار هستند با استرس‌هایی که بچه‌های دوره نظری درباره آینده خوددارند روبه‌رو نمی‌شوند.

تسنیم: آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی در تربیت نیروی انسانی و توسعه اقتصادی چه نقشی دارد؟

آموزش‌هایفنیوحرفه‌ایومهارتینقش میانبری درتربیتنیرویانسانی ایفا می‌کند، چراکه راه خود را از مبانیعلمیوروش‌هایپذیرفته‌شدهآموزش‌هایکلاسیک ویادگیریبرمبنایتجربه علمیصِرفجداکرده و آموزش‌های نظری و عملی را در کنار هم به یادگیرنده(فراگیر) ارائهمی‌دهد وخودرادرمقابلتغییرات تکنولوژیهماهنگ می‌کند و باارائهدانشعملیلازمبراییکشغلیاحرفه،تواناییکارآفرینیو خوداشتغالی، خلاقیتونوآوریوهمچنینمهارت‌هایعمومی را در دانش‌آموز ایجاد می‌کند.

با توجه به امتیازات و نتایج مشاهده‌شده در دانش آموزان در دوره‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی توسعه‌یآموزش‌هایفنیوحرفه‌ایوکاردانشیکیازمهم‌ترینسیاست‌هایوزارتآموزش‌وپرورش درراستایتحققاهدافبرنامه‌یششمتوسعه‌یاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی قرارگرفته است و باید بپذیریم  این آموزش‌ها نوعی سرمایه‌گذاری ملی محسوب شده که بدون شک اگر کشوری در این راه تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتری کند ازرشدوتوسعه‌یاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبیشتریدرآیندهبرخوردار می‌شود.

گفت‌وگو از الهام پناهی‌فر

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *