• دسته‌بندی نشده
  • 0

فرانوگرایی فرهنگی و رابطة آن با جهان‌گرایی در بین جوانان

چکیده

جهان‌گرایی در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کم‌رنگ شدن مرزهای مکانی و زمانی شده است. برخی معتقدند که این فرایند باعث ورود جوامع به دوره‌ای جدید به نام دورة فرانوگرا شده است. فرانوگرایی عناصر و ویژگی‌های دورة مدرن همچون خرد و پیشرفت را به چالش می‌کشد. فرهنگ جوامع فرانوگرا، فرهنگی سطحی و متحرک و تا حد زیادی تحت تأثیر رسانه‌های ارتباط جمعی است. تحقیق حاضر به بررسی رابطة بین جهان‌گرایی و فرانوگرایی فرهنگی در بین جوانان شهر یزد پرداخته است. این تحقیق نشان داده است که عناصر فرهنگی جامعة فرانوگرا چیست و چه میزان از این عناصر به جامعة ما وارد شده است. تحقیق حاضر با روش پیمایش بین 384 نفر از جوانان 29-16 سالة شهر یزد انجام شد. روش نمونه‌گیری، روش تصادفی طبقه‌ای چندمرحله‌ای و ابزار سنجش پرسش‌نامة محقق‌ساخته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین جهان‌گرایی با تمام ابعاد فرانوگرایی فرهنگی رابطة معنی‌داری وجود دارد؛ بُعد هنجارهای فراملی جهان‌گرایی، به غیر از بُعد مصرف‌محوری، با سایر ابعاد فرانوگرایی فرهنگی (زوال عاطفه، بازاندیشی، نسبی‌گرایی فرهنگی، سیالیت روابط) رابطة معنی‌داری نشان داد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که دو بُعد جهان‌گرایی قادر به تبیین بیش از 22 درصد از واریانس فرانوگرایی فرهنگی هستند.

کلیدواژه ها: فرانوگرایی فرهنگی؛ جهان‌گرایی؛ مصرف‌محوری؛ بازاندیشی؛ نسبی‌گرایی؛ سیالیت

نویسندگان:

حسین افراسیابی: استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد

یاسین خرم‌پور: کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران – دوره 8، شماره 2 – شماره پیاپی 30، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *