رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل

چکیده

زنان سرپرست خانوار فقیر یکی از گروه‏های آسیب‏پذیر جامعه هستند. این زنان علاوه بر نقش ‏های متداول برای زنان در خانواده، متولی نقش ‏های مربوط به سرپرستی خانوار نیز هستند. از این رو، تلاش برای توان‌مندسازی آن‌ها از اولویت ویژه‏ای برخوردار است. در این بین، برخورداری از آمادگی ذهنی و روانی پیش‌شرطی اساسی برای شکوفایی قابلیت‏های فردی در دیگر عرصه‏ های زندگی است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار در قالب پژوهشی پیمایشی متشکل از 324 زن شاغل در مراکز کارآفرینی و مهارت‏ آموزی کوثر شهرداری تهران، صورت پذیرفته ‏است. برای اخذ نمونه، ابتدا مراکزی به صورت تصادفی از لیست مراکز موجود انتخاب و سپس کارکنان هر مرکز تمام‌شماری شده‌اند. این روند تا تحقق حجم نمونۀ تعیین‌شده ادامه یافته است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش‏نامۀ محقق‌ساخته بوده است. داده‏ های حاصل با روش ‏های آماری تحلیل هم‌بستگی و تحلیل هم‌بستگی کانونی تجزیه‌وتحلیل شده‏اند. یافته ‏های تحقیق در مجموع مؤید هم‌بستگی متوسط بین مؤلفه ‏های مختلف سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی بوده‏ است. در عین حال، هم‌بستگی‏ بین «توانایی تصمیم‏گیری» و «اعتماد به نفس» با مؤلفه‏ های مختلف سرمایۀ اجتماعی قوی‏تر از سایر مؤلفه ‏های توان‌مندی روانی بوده‏ است. در بین متغیرهای زمینه ‏ای نیز در اغلب موارد سن اثر منفی و مدت سرپرستی، درآمد و تحصیلات دارای اثر مثبت بر مؤلفه ‏های توان‌مندی روانی بوده‏اند. همچنین، تحلیل هم‌بستگی کانونی، نشان‏دهندۀ‏ نقش تبیین‏کنندگی سرمایۀ اجتماعی بر توان‌مندی روانی است.

کلمات کلیدی:   سرمایۀ اجتماعی ;توا‌ن‌مندی روان ; سلامت روان ; زنان سرپرست خانوار

نویسندگان:

مهدی کرمانی; محمد مظلوم خراسانی; حسین بهروان; محسن نوغانی دخت بهمنی

نشریه علوم اجتماعی – سال چهاردهم، شماره 1، بهار و تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *