تحلیل و واکاوی روند شکل‌گیری سرمایه‌ی فرهنگی معلمان در میدان آموزش و پرورش

چکیده

با توجه به اهمیت سرمایه فرهنگی در میدان آموزش و پرورش تحقیق حاضر سرمایه فرهنگی معلمان را بر اساس چارچوب نظری پیر بوردیو بررسی می‌کند. حجم نمونه 480 نفر از معلمان شهرستان بیرجند است، که به‌ روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است که برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و مقدار آن 0/71 به‌دست آمده است. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و اعتبار محتوایی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون‌های آماری مناسب در سطح تحلیل‌های دومتغیره و چندمتغیره استاندارد، مانند تحلیل رگرسیون، تحلیل عاملی و همبستگی‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس و اِموس استفاده شده است. طبق یافته‌های توصیفی، موقعیت اجتماعی معلمان برحسب سرمایه فرهنگی در سطح متوسط و برحسب سرمایه اقتصادی در سطح متوسط رو پایین است. براساس آزمون معادلات ساختاری، سرمایه اجتماعی معلمان به‌صورت مستقیم، سرمایه اقتصادی و خاستگاه اجتماعی‌ـ‌‌اقتصادی آن­ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و سرمایه نمادین معلمان فقط به‌صورت غیرمستقیم شکل­گیری سرمایه فرهنگی معلمان را تبیین می­کند.

کلیدواژه ها: سرمایه اقتصادی؛ سرمایه فرهنگی؛ سرمایه اجتماعی؛ سرمایه نمادین؛ میدان اجتماعی؛ معلمان؛ آموزش و پرورش

نویسندگان:

یحیی علی بابایی: دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدضیاء هاشمی: دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 محمود تیموری: دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران – دوره 10، شماره 3 – شماره پیاپی 39، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *