• دسته‌بندی نشده
  • 0

تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد خلاقیت در دانشجویان

چکیده

محققان، خلاقیت را ایجاد اندیشه‌ها و ایده‌های نو می‌دانند که سودمندی اجتماعی دارند. با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه اجتماعی ـ به‌عنوان یک پدیده اجتماعی ـ باعث بروز خلاقیت، ایده‌پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و ریسک‌پذیری در جوامع (به‌طور عام) و سازمان‌ها (به‌طور خاص) می‌شود. بر این اساس، هدف نوشتار حاضر، بررسی نظری و تجربی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بروز خلاقیت در دانشجویان مدیریت دانشگاه ایلام می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی همبستگی و به‌لحاظ هدف ،کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان رشته مدیریت این دانشگاه هستند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 252 نفر است که به روش تصادفی انتخاب شده‌اند. برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون بهره گرفته شد. یافته‌ها، نشان می‌دهد که اعتماد فردی و نهادی، تأثیر مثبتی بر خلاقیت دانشجویان دارد. به‌علاوه، مشارکت همیارانه، خیریه‌ای و مذهبی، میزان خلاقیت دانشجویان را بهبود می‌بخشید. با این وجود، تأثیر مشارکت رسمی و اعتماد عمومی بر بروز خلاقیت معنادار نبود.

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی؛ خلاقیت؛ دانشگاه ایلام

نویسندگان:

مهدی ویسه: استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام

 سیمین نصراللهی وسطی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی – دوره 3، شماره 3، پیاپی 11، زمستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *