• دسته‌بندی نشده
  • 0

بررسی چگونگی آداب و تشریفات روابط دیپلماتیک در عرصه نظام بین الملل

چکیده مقاله: 

زمینه و هدف: با گذشت زمان روابط بین المللی دستخوش تغییر گردیده و متناسب با تحول در زندگی رسمی، روابط بین المللی نیز دگرگون شده است. هدف این مقاله ترسیم تصویری روشن از نقش تشریفات در مراودات رسمی و غیررسمی بین المللی است و در این رهگذر حداقل هایی از استانداردهای موجود که رعایت آن در جامعه بین الملل ضروری است مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیــق: روش تحقیق در مقاله حاضر؛ توصیفی- تحلیلی و بر اســاس مطالعات کتابخانه ای و نیز تجربیات عملی دیپلمات ها سامان یافته است. یافته ها: یقیناً گســترش روابط با کشــورها و افزایش ســطح ارتباطات با جامعه جهانی ایجاب می نماید، کارگزاران دستگاه دیپلماسی و سیاستمداران به قانونمندی حاکم بر روابط بین الملل بخصوص در بعد رفتاری اشــراف داشــته و در مناسبات خود با جهان خارج حداقل آداب و آئینی که امروز تحت عنوان کد آداب و رفتار بین المللی مطرح می باشد رعایت نمایند. نتیجــه گیری: این رفتارها حاصل روند جدیدی از تعامل و همکاری متقابل بین افراد، قبایل، جوامع و ملتها در طی قرون بوده و در تعامل بین دولتها و ســازمان های بین الملل به عنوان آداب و آئین تشــریفات مرسوم شده است و هر کشوری متناسب با آداب ورسوم و اعتقادات خود تغییراتی را در نحوه اجرای آن فراهم نموده است

کلیدواژگان:  تشریفات، رفتارهای دیپلماتیک، آداب، بین المللی، کنوانسیون، سفرهای خارجی

نویسندگان: 

رضا صبح خیز ,ارشد بختیاری

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس – دوره هفتم، شماره 25, بهار 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *