• دسته‌بندی نشده
  • 0

بررسی عوامل موثر بر انضباط اجتماعی

چکیده مقاله:
انضباط اجتماعی و نتایج حاصله از آن در سلامتی جامعه، شادابی اجتماعی، احساس امنیت، یگانگی و سازش فردی و اجتماعی اهمیت به‌سزایی داشته و در نهایت عامل تمدن ساز و شکوه اجتماعی زیستن انسانهاست. زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است که پیروی از آن مهمترین ویژگی و رکن تربیت و فرهنگ هر جامعه است. در بررسی مسائل اجتماعی همواره مساله نظم و انضباط، ناهنجاری‌ها و کنترل و نظارت اجتماعی از مقولات برجسته بوده، که شناخت و بررسی علمی مسائل اجتماعی از دغدغه های صاحبنظران و مدیران اجتماعی است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انضباط اجتماعی در میان جوانان اردبیل می باشد. روش های مورد استفاده در این مقاله روش اسنادی و روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر از میان جوانان سنین 15-29 سال در شهر اردبیل که تعداد آنها بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 257112 در سال 1390 بوده است انتخاب شده‌اند که نمونه گیری طبقه بندی و نمونه گیری طبقه ایی تصادفی برای انتخاب نمونه استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب سطوح سنجش متغیرها از 1- تحلیل دو متغیره: در تحلیل دو متغیره از آزمون های آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و برای تحلیل های چند متغیره از رگرسیون استفاده شده است. 2- تحلیل چند متغیره: در پژوهش حاضر برای آنالیز داده‌های گردآوری شده از نرم افزار spss15 استفاده شده است. نتایج استنباطی حاکی از این است که بین متغیرهای مستقل: بین پایبندی دینی، اعتماد اجتماعی، نظارت اجتماعی غیر رسمی و رسمی(پلیس) انضباط اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد..

کلیدواژگان: انضباط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایبندی دینی،کنترل اجتماعی(رسمی و غیر رسمی) ، جوانان.

نویسندگان:

هوشنگ شهبازی ,سیدصفر موسوی ,بیژن حسین نژاد

فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی – شماره 41, دوره اول، بهار 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *