بررسی اثر حجم اقتصاد زیرزمینی (روش میمیک) بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران

چکیده:  

 اثرگذاری اقتصاد پنهان بر شاخص ­های مهم اقتصادی از قبیل تولید و مصرف این ضرورت را ایجاب می ­نماید تا با بررسی حجم این پدیده و تأثیرگذاری آن بر شاخص ­های مهم اقتصادی راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شوند. مطالعات انجام شده نشان می­ دهند حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا بوده و عواملی چون مالیات‌ها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آن می‌باشند. هدف اصلی مقاله حاضر تخمین حجم اقتصاد پنهان ایران در دوره زمانی 1389-1355 با استفاده از روش میمیک و سپس بررسی تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی است. نتایج حاصل نشان می­دهد که اقتصاد پنهان حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و در دوره زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می­دهد علاوه بر این، اقتصاد پنهان در بلندمدت تأثیر منفی معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد ولی بین اقتصاد پنهان و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، اقتصاد پنهان، میمیک، ایران، ARDL.

نویسندگان:

محمد شریف کریمی: استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول) دانشگاه رازی

 سهراب دل انگیزان، راضیه حیدریان محمد ابادی

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی – سال پنجم، شماره 19، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *