بررسی اثرات تعدیل کنندگی مقابله ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه ی بین استرس ادراک شده و همدلی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل کنندگی مقابله ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه بین استرس ادراک شده و همدلی دانش آموزان بود.
روش: در این مطالعه ی توصیفی همبستگی 193 نفر از دانش آموزان پسر شهر خرم آباد انتخاب شدند. سپس دانش آموزان پرسش نامه استرس ادراک شده (PSS)، پرسش نامه ی سبک مقابله ی مذهبی (RCOPE) و مقیاس همدلی (BES) را کامل نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان دادند که بین استرس و همدلی رابطه ی معناداری وجود دارد (0/001 p<، 0/74 =β). همچنین، نقش تعدیل گر مقابله ی مذهبی مثبت (001/0 p<، 15/0- =β) و مقابله ی مذهبی منفی (0/001 p<، 0/10 =β) در رابطه بین استرس و همدلی دانش آموزان مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری: این مطالعه شواهدی برای نقش تعدیل گری مقابله ی مذهبی در رابطه بین استرس و همدلی دانش آموزان فراهم می آورد.
کلیدواژگان: استرس ادراک شده، مقابله ی مذهبی، همدلی

نویسندگان:
محمد عباسی، محمد حجتی

فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی – سال ششم، شماره 24، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *